افغان محوری

این شبکه ارتباطی با باور به نقش ارزنده ساختار ها، ارزش ها و سنن افغانی و ادغام انها به پروسه شور و مشورت های سیاسی درجهت دستیابی به صلح پایدار در افغانستا ن راه اندازی گردیده. هدف این تلاش نه مشتق شده ازنوع گتمان و مباحثات اروپا محورانه و نه هم از بلند پروازی های تاریخ گذشته ” تمدن بزرک”.  هدف این نهاد در بهترین حالت نه تلاش مبالغه امیزی است در جهت اعمار اعتماد به نفس افغانی و نه هم برای ترکش  ترکیب غنامند قومی این سرزمین. چون  جهان بینی رایج در واکنش به ایدئولوژی ناسازگار نژاد محورانه  لیبرال غربی بر ان است که مکانیزم جاری برای حل صلح امیز مسله افغانستا ن بطور اشکارا ناکارامد از اب برامد. پس تفکروتلاش های افغان معابانه اصل اساسی است که میتوان برای متحد ساختن ملت و از طریق اتکای بنفس دسته جمعی روشنفکران در ختم منازعه و تامین صلح پایدار در کشور بکارگرفت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s